Zvuk i obrasci analognih neuronskih mreža – Neuro Pop

Radionica njemačkog umjetnika Wolfganga Spahna pod nazivom ‘Zvuk i obrasci analognih neuronskih mreža – Neuro Pop’ održat će se u subotu i nedjelju, 13. i 14. travnja od 15 do 19 sati u Radioninom labu na adresi Nova cesta 185 u Zagrebu.

O radionici:
Možemo li čuti pucketanje dvaju neurona? Ima li njihova akcija potencijal visokog tona ili boju zvuka? Kako zvuče obrasci i strukture neuronskih mreža? Umjetnici Christian Faubel i Wolfgang Spahn kreirali su analogni neuron, takozvani Pop Neuron – elektroničku implementaciju ranog neuronskog modela originalno dizajniranog kako bismo razumjeli otkucaje ljudskog srca. Zahvaljujući tom elektroničkom krugu možemo vidjeti što se događa u jednostavnim i kompleksnim mrežama. U trenutku kada se te mreže aktiviraju, one počinju pulsirati I oscilirati tako da promatrač može gledati i slušati kako te mreže generiraju dinamiku i ritmove. No, kako se te dvije mreže međusobno sinkroniziraju I kako reagiraju na okolinu? Na ovoj radionici naučit ćemo osnove analogne zvučne sinteze, oscilaciju u elektroničkim krugovima kao I principe analognog procesuiranja. Posebno ćemo se fokusirati na implementaciju tih tehnologija u analognim neuronskim mrežama te na produkciju i oblikovanje zvuka. Također, izradit ćemo Pop Neurone i Pop Neuron oscilatore, povezati ih I tako stvoriti kompleksne mreže. Na kraju ćemo sonificirati neuronsku aktivnost I slušati obrasce naše umjetničke neuronske mreže.

O voditelju:
Wolfgang Spahn je austrijsko-njemački vizualni i intermedijalni umjetnik sa sjedištem u Berlinu. Njegovi radovi uključuju interaktivne instalacije, video, zvuk, projekcije i minijaturne klizne slike. Svojim umjetničkim radom istražuje područja analognih i digitalnih medija te se fokusira na njihove suodnose i kontradikcije. Također specijalizirao se za prenamjenu elektroničke tehnologije i uređaja. Studirao matematiku i sociologiju u Regensburgu i Berlinu. Trenutačno podučava na institucijama BBK- Berlin, Medienwerkstatt te kao pridruženi predavač na Odsjeku za umjetnost Sveučilišta Paderborn i Odsjeku za umjetnost i vizualnu kulturu Sveučilišta Oldenburg.

Spahnovi impresivni audio-vizualni nastupi spajaju tehnički različitu produkciju slika i zvukova. U tom smislu, tijek podataka digitalnog projektora postaje zvučni signal, dok zvuk koji je stvoren elektromagnetnim poljem putemzavojnica i motora biva vizualiziran.

U svojim radovima istražuje sposobnosti hardvera, neprestano testira ograničenja tehnologije kako bi poslužila njegovu umjetničkom konceptu. Nedavno je razvio analogne sintesajzere kao i analogna računala te ih koristi za stvaranje apstraktnih svjetlosnih i zvučnih skulptura.

Do sada izlagao na mnogim izlobama od kojih donosimo selekciju: Karachi Biennale 2017., Pakistan; Bienal de Artes Mediales – Santiago de Chile 2017.; “Feedback” West Den Haag 2017; Wagner Museum Bayreuth 2017.; Maximilian Forum, München 2017.; “T2F” Karachi, Pakistan 2016., “Venkatappa Gallery” Bangalore, Indija 2016., „Montag Modus“ Collegium Hungaricum Berlin 2016.; Bodenlos – Vilem Flusser und die Künste 2015.-2017., Akademie der Künste, Berlin i Galerie AMU, Prague; Croatia; Musrara Mix 2015., Jerusalem, Israel; 2010. – Bijenale minijature u Beogradu, Srbija; 2010, Media-Scape, Zagreb, 2005. – Bijenale u Pragu, Republika Češka; 2003 The Kosovo Art Gallery, Priština, Kosovo; 2000 Biennial of Young Art, Genua, Italija te festivalima EMAF – European Media Art Festival 2017.; “Shiny Toys” Mühlheim 2016.; Transmediale 2012. and 2014., Berlin, Njemačka; PIXEL09 and 15 in Bergen, Norveška; 2009 The Art of the Overhead, Malmö, Švedska; 2008. i 2009. – Internationales Klangkunstfest, Berlin, Njemačka…

Kao umjentik na rezidenciji sudjelovao na programima bangaloREsidency – Srishti Institute of Art, Design and Technology, Goethe Institute Bangalore 2017. i pri Stiftung Künstlerdorf Schöppingen 2017./18.

Web: http://www.dernulleffekt.de/doku.php

Prijaviti se možete na e-mail radiona.org@gmail.com. do 12. travnja točno u podne. Svakako napišite nekoliko rečenica o sebi te navedite razloge prijave. Maksimalan broj polaznika je 10.

Ciljana publika su zainteresirane osobe svih dobi i profesija.

Kotizacija
: 200,00 kuna

Nakon potvrde od voditelja o osiguranom mjestu na radionici, plaćanje iste obavljate na sljedeći način:
– općom uplatnicom ili e-bankarstvom
– pod platitelj upišite svoje podatke (ime, prezime i adresu)
– pod primatelj upišite Udruga za razvoj ‘uradi sam’ kulture – Radiona, Kozjačka 41, 10 090 Zagreb, na račun: IBAN: HR2123600001102369684
opis plaćanja: uvijek navedite naziv radionice (Radionica ‘Neuro Pop’)
– kopiju uplatnice donosite prvi dan radionice i predajete voditelju radionice

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Sound and Pattern in Analog Neural Networks
a workshop by Wolfgang Spahn

12-13/04/2019 @ Radiona.org (15-19h)
Nova cesta 186, Zagreb

Can we hear the firing of neurons? Does their action potential have pitch and timbre? How do patterns and structures of a neural network sound?
Christian Faubel and Wolfgang Spahn created an analog neuron, the so-called Pop Neuron, an electronic implementation of an early neural model originally designed to explain human heart beats. Thanks to the support of this small circuit we can experience what happens in both simple and super complex networks. As soon as these networks are activated they start to pulse and oscillate, so that one can watch and listen to how these networks generate dynamics and rhythms.
But how do these networks synchronize with each other? And how do they respond to the environment?
In this workshop we will learn the basics of analog sound synthesis, oscillation in electronic circuits as well as some principles of analog computing. In particular we focus on the
implementation of these technologies in analog neural networks and on the production and shaping of analog sound. We will also build Pop Neurons and Pop Neuron Oscillators, we’ll connect them and by doing so we’ll create complex networks. Finally, we sonificate the neural activity and listen to patterns and oscillations of our artificial neural network.

Register for a workshop at radiona.org@gmail.com. until April 11 exactly at 12am.
Make sure to write a few sentences about yourself and tell us the reasons for the participation.

Workshop fee:  26 EUR
The participants will take their Neurons home

Once you have been accepted on the workshop, make the payment as follows:
– use e-banking
– enter your details (name, last name and address)
– under the recipient write the Association for Development of ‘do-it-yourself’ Culture – Radiona, Kozjačka 41, 10 090 Zagreb, the account: IBAN: HR2123600001102369684, Swift: ZABAHR2X
– description of payment: please indicate the name of the workshop (Workshop Beuro Pop)
– Make a copy of your payment note on the first day of the workshop and submit it to the lab leaders or send it via e-mail before the workshop
– REMARK: we do NOT accept cash