Radiona @ Dublin

Članovi Radione (Marina Petrović, Deborah Hustić i Damir Prizmić) doći će u studijski posjet partnerskoj organizaciji Chester Beatty Library u Dublin (Irska) od 23. do 27. studenoga 2017. kao dio novog Erasmus+ projekta The Making Museum (2017.-19.) nastalog kao nastavak uspješnog međunarodnog projekta Creative Museum. Planiran je također studijski posjet dosadašnjim partnerima TOG hackerspaceu.

Radiona lab members Marina Petrovic, Deborah Hustic and Damir Prizmic will take a study visit to the Chester Beatty Library in Dublin (Ireland) from 23 to 27 November 2017 as a part of the new Erasmus+ project The Making Museum (2017-2019) as a follow-up of the successful international project Creative Museum. The lab members plan also to visit so far partner collaborator the TOG hackerspace.