User Tools

Site Tools


project:diy_pic_protoboard

This is an old revision of the document!


PIC 16F876 univerzalna razvojna pločica

Kreirana za komunikaciju sa gestic senzorom MGC3130 kao univerzalna razvojna okolina za vježbu http://radiona.org/jezgrene-membrane-interaktivnost-i-interakcije/

PIC 16F876 je 8 bitni MID range mikrokontroler tvrtke MICROCHIP , korištena verzija 28 pinski DIL kučištu sa minmalno 22 I/O pina , 8K programski Flash , 368 byte-a podatkovne mem i 256 byte EPROM-a . više o samom mikrokontroleru se može pronaći u datasheet-u.

od ostalih zahtjeva za potrebu Gestic IC-a smo trebali 4 bidirectionalna level konvertera signala , koja su izvedena sa BSS138 MOSFET-ima , 6 izlaza za prekidanje te 3 izvora za kontrolu LED dioda do 200mA . integriran je ICSP konektor za programiranje proc-a , te direktni izlazi sa portova A, B i C. detalji se mogu vidjeti u shematskom prikazu:

štampana pločica je napravljena dvoslojna kombinirana standardnim i SMD komponentama.

3D prikaz :

3d_visualization.pdf

Linkovi

project/diy_pic_protoboard.1449437248.txt.gz · Last modified: 2015/12/06 22:27 by dp