User Tools

Site Tools


project:diy_pic_protoboard

PIC 16F876 univerzalna razvojna pločica

Kreirana za komunikaciju sa gestic senzorom MGC3130 kao univerzalna razvojna okolina za vježbu http://radiona.org/jezgrene-membrane-interaktivnost-i-interakcije/

PIC 16F876 je 8 bitni MID range mikrokontroler tvrtke MICROCHIP, korištena verzija 28 pinski DIL kučištu sa minmalno 22 I/O pina, 8K programski Flash, 368 byte-a podatkovne mem i 256 byte EPROM-a. Više o samom mikrokontroleru se može pronaći u datasheet-u.

Od ostalih zahtjeva za potrebu Gestic IC-a smo trebali 4 bidirectionalna level konvertera signala, koja su izvedena sa BSS138 MOSFET-ima, 6 izlaza za prekidanje te 3 izvora za kontrolu LED dioda do 200mA. integriran je ICSP konektor za programiranje proc-a, te direktni izlazi sa portova A, B i C. detalji se mogu vidjeti u shematskom prikazu:

Štampana pločica je napravljena dvoslojna kombinirana standardnim i SMD komponentama.

3D prikaz :

Linkovi

project/diy_pic_protoboard.txt · Last modified: 2016/11/20 17:26 by dp