User Tools

Site Tools


project:diy_pic_protoboard

This is an old revision of the document!


PIC 16F876 razvojna pločica

Kreirana za komunikaciju sa gestic senzorom MGC3130 kao univerzalna razvojna okolina za izložbu http://radiona.org/jezgrene-membrane-interaktivnost-i-interakcije/

PIC 16F876 je 8 bitni MID range mikrokontroler tvrtke MICROCHIP , korištena verzija 28 pinski DIL kučištu sa minmalno 22 I/O pina , 8K programski Flash , 368 byte-a podatkovne mem i 256 byte EPROM-a . više o samom milrokontroleru piše u datasheet-u.

od ostalih zahtjeva za potrebu Gestic IC-a smo trebali 4 bidirectionalna level konvertera signala , koja su izvedena sa BSS138 MOSFET-ima , 6 izlaza za prekidanje te 3 izvora za kontrolu LED dioda do 200mA . integriran je ICSP konektor za programiranje proc-a , te diretni izlazi sa portova A, B i C. detalji se mogu vidjeti u shematskom prikazu:

project/diy_pic_protoboard.1446155191.txt.gz · Last modified: 2015/10/29 22:46 by mario