User Tools

Site Tools


project:esp8266-12_brakeout_board

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
project:esp8266-12_brakeout_board [2016/11/22 12:31] dpproject:esp8266-12_brakeout_board [2016/11/22 12:58] (current) dp
Line 8: Line 8:
 {{ :project:esp8266-12-breakout-1.jpg?nolink |}} {{ :project:esp8266-12-breakout-1.jpg?nolink |}}
  
----- 
 Jednostavno smo dodali strujni krug za programiranje i sve ugradili na štampanu pločicu sa inline pinoutom, čime isti možemo koristiti na Breadbordovima, kao i ugrađene u neki projekt. Dodali smo poseban konektor za programiranje tako da se ESP12 može isprogramirati bez vađenja iz strujnog kruga sa std TTL adapterom. Jednostavno smo dodali strujni krug za programiranje i sve ugradili na štampanu pločicu sa inline pinoutom, čime isti možemo koristiti na Breadbordovima, kao i ugrađene u neki projekt. Dodali smo poseban konektor za programiranje tako da se ESP12 može isprogramirati bez vađenja iz strujnog kruga sa std TTL adapterom.
  
project/esp8266-12_brakeout_board.1479814262.txt.gz · Last modified: 2016/11/22 12:31 by dp