Svetlana Maraš: Free Flow Musical Data

Radionica umjetnice Svetlane Maraš pod nazivom Free Flow Musical Data održava se u subotu i nedjelju, 27. i 28. travnja od 14 do 19 sati u Radioninom labu na adresi Nova cesta 186 u Zagrebu.

For English, please scroll down

Foto: Svetlana Maraš (cc)

O radionici:
Ova radionica nas uči kako kreirati dinamično djelovanje vaših glazbenih kontrolera pomoću pristupačne računalne tehnologije. Koristeći sučelja na dodir kao što je mobitel ili tablet stvarat ćemo svestrane glazbene instrumente s poboljšanim funkcijama izražavanja koji se mogu koristiti u kontekstu žive izvedbe elektronske glazbe, zvučnih instalacija ili kao alat za komponiranje. Naučit ćemo kako koristiti TouchOSC aplikaciju s open source programom Pure data za proširenje raspona zvuka te manipulacije DAW-a (eng. digital audio workstation – program ili uređaj za produciranje glazbe) tijekom generiranja složenih glazbenih transformacija i višeslojne modifikacije zvučnog materijala. Ovakav pristup omogućuje nam punu uporabu i potencijal prijenosa podataka preko mreže (OSC protokol), inspirativne i maštovite glazbene rezultati, dok je sam sustav potpuno stabilan i pouzdan.

Prije nego što krenemo u kreativni proces oblikovanja vlastitog sučelja za glazbenu interakcijom i skladanjem/izvođenjem glazbe s istim, naučit ćemo osnove softverskog alata Pure data za programiranje glazbe. Konačni cilj ove radionice je potaknuti nekonvencionalno razmišljanje o elektronskoj glazbi i razbiti formalne obrasce nametnute uporabom komercijalnih MIDI
uređaji. Radionica završava javnom prezentacijom nastalih demo-radova.

Na radionicu ponesite sa sobom: Tablet, mobitel / laptop Mac, PC / slušalice, zvučnici
Programi koje ćemo koristiti: TouchOSC (dobivate besplatno na radionici i ostaje na vašem uređaju za dalju potrebu) / Pure Data (preinstalirano) / Logic, Ableton (poželjno)

Foto: Svetlana Maraš (cc)

O voditeljici:
Svetlana Maraš (1985.) je skladateljica i umjetnica na području sound arta iz Srbije. Radi na sjecištima eksperimentalne glazbe, umjetnosti zvuka i novih medija. Njezin glazbeni rad pronalazi adekvatan oblik izražavanja u različitim medijima, žanrovima i u prezentacijskom kontekstu te obuhvaća izvedbe elektronske glazbe uživo, zatim elektroakustičke skladbe, radove za radio kao i zvučne i medijske instalacije.
Maraš je do sada svoj rad predstavila na međunarodnoj sceni u okviru događanja na sljedećim festivalima i institucijama kao što su CTM (Berlin), Espace Multimedia Gantner (Bourogne), Kulturni centar Onassis (Atena), Muzej suvremene umjetnosti (Beograd), Ausland (Berlin), ICMC (New York), International Rostrum of Composers (Wroclaw), ISEA (Dubai), Međunarodni glazbeni institut (Darmstadt), Orfejev institut (Ghent) i Nacionalni radio u Austriji, kao i Australiji, Finskoj, Švedskoj, Švicarskoj, Irskoj, Sloveniji i mnogim drugim zemljama.
Trenutno djeluje kao ravnateljica Elektronskog studija Radio Beograda.
Web: www.svetlanamaras.com

Prijaviti se možete na e-mail radiona.org@gmail.com. do 26. travnja točno u podne. Svakako napišite nekoliko rečenica o sebi te navedite razloge prijave. Maksimalan broj polaznika je 7.

Ciljana publika su zainteresirane osobe svih dobi i profesija.
Kotizacija: 150,00 kuna

Nakon potvrde od voditelja o osiguranom mjestu na radionici, plaćanje iste obavljate na sljedeći način:
– općom uplatnicom ili e-bankarstvom
– pod platitelj upišite svoje podatke (ime, prezime i adresu)
– pod primatelj upišite Udruga za razvoj ‘uradi sam’ kulture – Radiona, Kozjačka 41, 10 090 Zagreb, na račun: IBAN: HR2123600001102369684
opis plaćanja: uvijek navedite naziv radionice (Radionica ‘Free Flow Data’)
– kopiju uplatnice donosite prvi dan radionice i predajete voditelju radionice

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Svetlana Maras: Free Flow Musical Data
Workshop entitled Free Flow Musical Data by Belgrade based sound artist and composer Svetlana Maras is set to take place on Saturdat and Sunday, 27th and 28th of April at Radiona’s lab (Nova cesta 186).

About the workshop:
This workshop teaches you to design dynamic behaviors of your music controllers by
using affordable computer technology. Employing touch interfaces such as mobile
phones or tablet computers, we will create versatile musical instruments with enhanced expression capability that could be used in the context of live electronic music performance, sound installations or as a compositional tool. We will learn how to use TouchOSC application with Pure data software to expand the range of sound
manipulations in DAW while generating complex musical transformations and
multilayered modifications of sound material. This approach enables us to use full
potential of data transmission over network (OSC protocol), inspiring imaginative
musical results while keeping the system completely stable and trustworthy.
Before moving into the creative process of designing our own interfaces for musical
interaction and composing/ performing music with it, we will learn the basics of Pure
data programming. Final goal of this workshop is to inspire unconventional thinking in
electronic music and to break formal patterns imposed by the use of commercial MIDI
devices. Workshop ends with public presentation of demo-works.

HARDWARE: Tablet, mobile / laptop Mac, PC / headphones, speakers
SOFTWARE: TouchOSC (we fund and install it for you, you keep it for your own use)  / Pure Data (preinstalled) / Logic, Ableton (preferably preinstalled)

About the workshop leader:
Svetlana Maras (1985) is composer and sound artist from Serbia. She works at the intersection of experimental music, sound art and new media. Her musical work is  finding adequate form of expression in different media, genres and representational contexts and encompasses live electronic music performance, electroacoustic compositions, works for radio, sound and media installations. Maras has presented her work internationally, at venues, festivals and events such as CTM (Berlin), Espace Multimedia Gantner (Bourogne), Onassis Cultural Centre (Athens), Museum of Contemporary Art (Belgrade), Ausland (Berlin), ICMC (New York), International Rostrum of Composers (Wroclaw), ISEA (Dubai), International Music Institute (Darmstadt), Orpheus Institute (Ghent) and National Radios of Austria, Australia, Finland, Sweden, Switzerland, Ireland, Slovenia and many other countries.
Maras is currently director of the Radio Belgrade’s Electronic Studio.
Web: www.svetlanamaras.com

Register for a workshop at radiona.org@gmail.com. until April 26 exactly at 12am.
Make sure to write a few sentences about yourself and tell us the reasons for the participation.

Workshop fee:  20 EUR
The participants will keep TouchOSC installed on their devices for their own use.
Particicipants: max 7

Once you have been accepted on the workshop, make the payment as follows:
– use e-banking
– enter your details (name, last name and address)
– under the recipient write the Association for Development of ‘do-it-yourself’ Culture – Radiona, Kozjačka 41, 10 090 Zagreb, the account: IBAN: HR2123600001102369684, Swift: ZABAHR2X
– description of payment: please indicate the name of the workshop (Workshop Free Flow Data)
– Make a copy of your payment note on the first day of the workshop and submit it to the lab leaders or send it via e-mail before the workshop
– REMARK: we do NOT accept cash