User Tools

Site Tools


project:esp8266-12_brakeout_board

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
project:esp8266-12_brakeout_board [2016/11/22 12:23]
dp [programiranje]
project:esp8266-12_brakeout_board [2016/11/22 12:58] (current)
dp
Line 8: Line 8:
 {{ :project:esp8266-12-breakout-1.jpg?nolink |}} {{ :project:esp8266-12-breakout-1.jpg?nolink |}}
  
----- 
 Jednostavno smo dodali strujni krug za programiranje i sve ugradili na štampanu pločicu sa inline pinoutom, čime isti možemo koristiti na Breadbordovima, kao i ugrađene u neki projekt. Dodali smo poseban konektor za programiranje tako da se ESP12 može isprogramirati bez vađenja iz strujnog kruga sa std TTL adapterom. Jednostavno smo dodali strujni krug za programiranje i sve ugradili na štampanu pločicu sa inline pinoutom, čime isti možemo koristiti na Breadbordovima, kao i ugrađene u neki projekt. Dodali smo poseban konektor za programiranje tako da se ESP12 može isprogramirati bez vađenja iz strujnog kruga sa std TTL adapterom.
  
-===== Shema=====+===== Shema =====
  
 +{{ :project:esp12_breadboard_adapter_schematic.png?nolink |}}
  
 {{:project:esp12_breadboard_adapter.pdf|}} {{:project:esp12_breadboard_adapter.pdf|}}
  
-===== Štampana pločica=====+===== Štampana pločica =====
  
   * {{:project:top_layer.pdf|}}   * {{:project:top_layer.pdf|}}
Line 24: Line 24:
   * {{:project:top_silk.pdf|}}   * {{:project:top_silk.pdf|}}
   * {{:project:bottom_silk.pdf|}}   * {{:project:bottom_silk.pdf|}}
-===== Popis dijelova=====+ 
 +===== Popis dijelova =====
  
   * R1,  2k2, SMD 1206   * R1,  2k2, SMD 1206
Line 38: Line 39:
   * E1, ESP-12   * E1, ESP-12
   * J1, SIL-16   * J1, SIL-16
-  * J2, CONN-SIL6,+  * J2, CONN-SIL6
  
  
-===== Gotova pločica=====+===== Gotova pločica =====
  
 {{:project:esp8266-12-breakout-2.jpg?direct&100x100|}} {{:project:esp8266-12-breakout-2.jpg?direct&100x100|}}
project/esp8266-12_brakeout_board.1479813780.txt.gz · Last modified: 2016/11/22 12:23 (external edit)