User Tools

Site Tools


project:dynamo_usb_charger

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
project:dynamo_usb_charger [2017/03/13 13:15]
dp [Varijante s linearnim regulatorom]
project:dynamo_usb_charger [2017/03/13 14:25] (current)
zlozic [DIY Bicycle Dynamo USB Charger]
Line 1: Line 1:
 ====== DIY Bicycle Dynamo USB Charger ====== ====== DIY Bicycle Dynamo USB Charger ======
  
-Cilj projekta je razviti sigurnu i jeftinu DIY varijantu USB punjača koji se spaja na dinamo bicikle. Pod ''​sigurnim''​ podrazumijevamo sklop koji je testiran i koji pod normalnim i očekivanim načinima korištenja ne može oštetiti ili uništiti druge uređaje ili ozljediti ljude. Pod ''​jeftinim ''​podrazumijevamo sve ispod cijene ekvivalentnih komercijalnih ​proizvda. Pod ''​DIY''​ podrazumjevamo način rada koji uključuje aktivan angažman ljudi u ostvarivanju cilja, rad s rukama i rad s drugima – za koji vjerujemo da ima niz pozitivnih učinaka u odnosu na tipično konzumeristički pristup :)+Cilj projekta je razviti sigurnu i jeftinu DIY varijantu USB punjača koji se spaja na dinamo bicikle. Pod ''​sigurnim''​ podrazumijevamo sklop koji je testiran i koji pod normalnim i očekivanim načinima korištenja ne može oštetiti ili uništiti druge uređaje ili ozljediti ljude. Pod ''​jeftinim ''​podrazumijevamo sve ispod cijene ekvivalentnih komercijalnih ​proizvoda. Pod ''​DIY''​ podrazumjevamo način rada koji uključuje aktivan angažman ljudi u ostvarivanju cilja, rad s rukama i rad s drugima – za koji vjerujemo da ima niz pozitivnih učinaka u odnosu na tipično konzumeristički pristup :)
  
-Projekt je rezultat suradnje [[http://biciklopopravljaona.zelena-akcija.hr/|Zelene akcije]] i [[http://​radiona.org/​|Radione]].+Projekt je rezultat suradnje [[https://www.facebook.com/​Biciklopopravljaona/|Biciklopopravljaone]] i [[http://​radiona.org/​|Radione]].
  
 ===== Princip rada ===== ===== Princip rada =====
project/dynamo_usb_charger.txt · Last modified: 2017/03/13 14:25 by zlozic