User Tools

Site Tools


exhibits

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
exhibits [2018/12/18 21:18]
dp
exhibits [2019/04/24 10:01] (current)
dp
Line 1: Line 1:
 +====== The Art of DIY Audio Synthesis (2019) ======
  
-----+===== Music crystal ===== 
 +=== Mario Pavlić === 
 + 
 +//Music crystal// temelji se na Gestic senzor koj nam daje koordinate u 3D prostoru, u taj prostor smješten je objekt, printani 3D model kristala Kryptonit. Prolaskom ruke, prsta ili komada metala na štapiću, senzor nam javlja koordinate koje pretvaramo u zvuk tetime ujedno mijenjamo svjetlost kojom osvjetljavamo model kristala. 
 + 
 +Rad koristi Microchip MGC1310 senzor geste čije 32bitne informacije položaja objekta u 3D prostoru pretvaramo u zvuk pomoću STM32F103 mikrokontrolera. 
 + 
 +Artefakt je smješten na prozirnu plexy površinu s tehničkim uzorkom kojeg osvjetljavamo RGB LED diodom čiji su boja i intezitet proračunati kao i zvuk preko x, y i z koordinata u prostoru iznad senzora. Na vrhu je smješten 3D model kristala kriptonita koji preuzima svjetlost podloge koju mijenja zajedno sa zvukom. 
 + 
 +===== Morse dekoder ===== 
 +=== Damir Prizmić === 
 + 
 +Morseov kod je način kodiranja u telekomunikacijama u kojem se slovne znakove kodira kao standardizirane sekvence dugih i kratkih oznaka ili pulseva (crtice-"​dah"​ i točkice-"​dit"​). Originalno je emitiran kao električni impuls duž telegrafske žice, no može biti emitiran i na razne druge načine poput zvučnog signala, radio signala, mehaničkog ili vizualnog signala (npr. bljeskovi svijetla). Dekodiranje je najčešće podrazumijevalo vješte operatere koji su znali kod "​čitati"​ u stvarnom vremenu. Vjerojatno najpoznatija fraza kodirana u Morse-u,koja je u upotrebi još i danas, je internacionalni poziv za pomoć SOS (... --- ...). 
 + 
 +Rad je rezultat rezidencije u sklopu Making Museum Erasmus+ projekta i razvijen je za Muzej pomorstva u Trondheimu (Norveška) s ciljem poticanja veće participacije posjetitelja i djece u inače tradicionalnom postavu muzeja. Inspiriran je jednom od izloženih priča – legendarnom spašavanju broda Trym (1937.) u kojem je telegraf odigrao presudnu ulogu i pri kojem su telegrafisti brodova komunicirali gotovo tri dana bez prestanka. Cilj predložene "​igre"​ je pronaći pozive za pomoć skrivene unutar muzeja i "​pročitati"​ kodirane poruke. Formom i materijalom objekt asocira na brodsko kormilo, kako bi se dodatno približio kontekstu ovog muzeja. 
 + 
 +Tehnički gledajući uređaj se sastoji od mikrokontrolera (ESP32), mikrofona, OLED ekrana, LED trake, baterije i kućišta. Pomoću Goertzelovog algoritma iz ulaznog signala filtrira se i analizira jakost jedne specifične frekvencije. Iz dobivenih rezultata, dalje se pokušavaju prepoznati karakteristični uzorci Morseovog koda (dugi i kratki pulsevi), nakon čega ih se dekodira u odgovarajuće slovne znakove i ispisuje na OLED ekranu. Kada nema novih zvukova, LED animacijom se potiče igrača da traži dalje. 
 + 
 +Za testiranje se kao izvor zvuka/​sadržaja može koristiti priloženi uređaj (pritisni tipkalo) ili neka od brojnih aplikacija za smartphone (npr. za Android "Morse Code Agent"​). Frekvenciju zvuka je potrebno podesiti približno na 600 Hz. Uređaj je trenutno u fazi dorade, nakon čega će prepoznavanje biti znatno robusnije. 
 + 
 +===== 8Bit Mixtape NEO Synth ===== 
 +=== Marc Dusseiller === 
 + 
 +8Bit Mixtape NEO synth je 8-bitni sintisajzer temeljen na Arduino kompatibilnom ATTINY85 čipu s dva potenciometra i gumba te 8 RGB Neo-pixel LED diode koje svijetle prema funkciji koja je upaljena. 
 + 
 +Posebnost ovog sintisajzera je što se može nadograđivati .wav zvučnim podacima kako bi se memorija napunila ‘mixtape-ovima’ što svakom sintu daje potpuno različitu zvučnu osobnost. Tako već postoje mixtapeovi koji mogu NEO pretvoriti primjerice u ritam mašinu, pitch shift, algoritamski plesni muzički sint i puno, puno više opcija. 
 + 
 +===== Pop Neuron ===== 
 +=== Christian Faubel & Wolfgang Spahn === 
 + 
 +Možemo li čuti pucketanje dvaju neurona? Ima li njihova akcija potencijal visokog tona ili boju zvuka? Kako zvuče obrasci i strukture neuronskih mreža? Umjetnici Christian Faubel i Wolfgang Spahn kreirali su analogni neuron, takozvani Pop Neuron – elektroničku implementaciju ranog neuronskog modela originalno dizajniranog kako bismo razumjeli otkucaje ljudskog srca. Zahvaljujući tom elektroničkom krugu možemo vidjeti što se događa u jednostavnim i kompleksnim mrežama. U trenutku kada se te mreže aktiviraju, one počinju pulsirati I oscilirati tako da promatrač može gledati i slušati kako te mreže generiraju dinamiku i ritmove. No, kako se te dvije mreže međusobno sinkroniziraju,​ kako reagiraju na okolinu i što možemo vidjeti kada iih spojimo na osciloskop?​ 
 + 
 + 
 +===== CHA/V Synth ===== 
 +=== Jonas Bers === 
 + 
 +CHA/V (eng. Cheap, Hacky, Audio/​Visual – jeftin, hackabilan, audio/​vizualan) jednostavan je DIY sintisajzer kreiran kao alternativa skupim i kompliciranim video sintisajzerima,​ omogućujući time umjetnicima i DIY entuzijastima nisko-budžetni ulazak i upoznavanje s audio-vizualnom sintezom. CHA/V je idealan uređaj za ulazak u analognu video sintezu za glazbenike, elektroničare (circuit bending) i inovatore.  
 +CHA/V sintisajzer uključen je u nastavni plan i program poznat pod nazivom Zvučne prakse na Rhode Island School of Design te eksperimentalne prakse u elektroničkoj umjetnosti na Institutu za umjetnost u Clevelandu. Radionice koje koriste CHA / V tutorski program podučavaju se u Zakladi Coaxial Art u Los Angelesu, SAD, zatim na TOYZNOIZ-u u Bolzanu, Italija te u Velikoj Britaniji pri Attenborough centru za kreativne umjetnosti Sveučilišta u Sussexu.
  
 ====== Museomix Zagreb (2018) ====== ====== Museomix Zagreb (2018) ======
exhibits.1545164312.txt.gz · Last modified: 2018/12/18 21:18 by dp